PREGULAMIN REKRUTACJI
ORAZ UDZIAŁU W KONKURSIE
„PRZYGARNIJ PRZESTRZEŃ”

Regulamin dla studentów i architektów

 

Informacje ogólne

1. „Przygarnij przestrzeń” to realizowany przez Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim, dalej jako Fundacja, projekt rezydencji dla młodych projektantów zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni publicznych w sposób wspomagający interakcje społeczne, który będzie realizowany w formie konkursu projektowego.
2. Celem konkursu jest opracowanie projektów kompletnych przestrzeni publicznych lub ich elementów (mała architektura, meble miejskie, mikroinstalacje itp.) realizujących potrzeby lokalnych społeczności w wybranych miejscowościach w Polsce na wskazanych przez Fundację lokalizacjach. Projekt stanowi ponadto formę wsparcia młodych projektantów w budowaniu portfolio, zdobywaniu doświadczenia i nowych umiejętności oraz promocji ich dokonań twórczych.
3. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w wybranych miejscowościach przy udziale autorów projektu, gmin, organizacji lokalnych, właścicieli przestrzeni i Fundacji, pod warunkiem uzyskania zgody i współdziałania właścicieli przestrzeni.
4. Organizatorem konkursu jest Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110.
 

Terminy i  zasady rekrutacji uczestników

5. Nabór zgłoszeń do udziału w programie trwa od 10 października 2017 do 5 listopada 2017  roku. (5 listopad godz 23:59)
6. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania naboru.
7. Rekrutacja uczestników odbywa się w dwóch etapach:
○     I. Zgłoszenie wstępniaka (uczestnicy prac spełniających określone kryteria zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji - Assessment Center).

○     II. Assessment Center

8. Zgłoszenia mogą dokonywać studenci oraz absolwenci (do trzech lat od ukończenia studiów) kierunków takich jak: architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka oraz pokrewne, w zespołach dwuosobowych.

Fundacja dopuszcza możliwość zgłoszeń osób indywidualnych, które zostaną według jej uznania dobrane w zespoły dwuosobowe
9. Zgłoszeń można dokonać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://przygarnijprzestrzeń.pl w zakładce „Rejestracja”.
10. Niezbędnymi elementami zgłoszenia są:
○     Nazwa zespołu

○     Imiona i nazwiska członków zespołu

○     Informacje o wykształceniu: kierunek studiów i nazwa uczelni, rok studiów

○     Dane kontaktowe uczestników: numery telefonów i adresy e-mail

○     Odpowiedź na pytanie o długości max. 1000 znaków ze spacjami:

■     Jakie są korzyści ze współpracy projektanta przestrzeni publicznych ze społecznością lokalną? Jeśli to możliwe, prosimy o podanie przykładów współpracy z własnego doświadczenia (limit 1000 znaków).

○    Praca graficzno-projektowa tzw. “Wstępniak” na zadany temat: Aktywizować. Forma pracy dowolna, w tym grafika, zdjęcia, kolaż, film, prezentacja, animacja. Plik pracy wstępnej powinien być zatytułowany nazwą zespołu i nazwiskami autorów.

11. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie konkursowe wraz z Wstępniakiem oświadczają, że:
○    Wstępniak jest pracą samodzielną (wykonaną w zespole dwuosobowym) i autorską;

○    Wyrażają zgodę na publikację pracy wstępnej wraz z danymi autorów;

○    Dane osobowe i kontaktowe podane w formularzu są prawdziwe.

12. Biorąc udział w rekrutacji uczestnicy udzielają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim w celach związanych z naborem uczestników oraz realizacją projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgłaszający się mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie. Zgłaszający nie będą podnosić żadnych roszczeń wobec Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim w przypadku, gdy brak informacji lub zgód, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych, uniemożliwi lub utrudni realizację zamierzenia objętego niniejszym Regulaminem.
13. Uczestnicy zostaną wybrani do drugiego etapu rekrutacji na podstawie przesłanych zgłoszeń przez zespół Fundacji, tutorów i wybranych członków Rady Ekspertów przedstawionych na stronie http://przygarnijprzestrzen.pl w zakładce „Rada Ekspertów”, przy czym zaakceptowana przez Fundację zmiana składu Rady Ekspertów nie pozbawia jej uprawnień. Kryterium wyboru stanowić będą elementy, o których mowa w pkt 19 Regulaminu oraz ocena dokonana przez Radę Ekspertów.
14. Do drugiego etapu rekrutacji zostanie zakwalifikowane nie więcej niż 48 osób.
15. Drugi etap rekrutacji odbędzie się dnia 9.11.2017 r. w Warszawie. Uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu spotkania w odpowiednim terminie.
16. Drugim etapem rekrutacji będzie Assessment Center, podczas którego zgłoszone zespoły będą rozwiązywały w grupach zadanie projektowe przydzielone przez Fundację.
17. Podczas Assessment Center, oceny pracy zespołów dokona Rada Ekspertów projektu Przygarnij Przestrzeń, pod przewodnictwem Pani Ewy P. Porębskiej, ze wsparciem ze strony Fundacji. Kryterium oceny stanowić będzie: innowacyjność i kreatywność zaprezentowanych działań podczas prezentacji, sposób prezentacji oraz ocena dokonana przez Radę Ekspertów. Zmiana przewodnictwa Rady Ekspertów może nastąpić w każdym czasie za zgodą Fundacji.
18. Do udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 9 zespołów (łącznie 18 osób, czyli po trzy zespoły dwuosobowe dla każdej lokalizacji (rezydencji) przypisanej zgodnie z pkt 20 Regulaminu), które uzyskają najwyższy wynik punktowy w procesie rekrutacji.
19. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w rekrutacji dla zespołu wynosi 100 w podziale na:
○     40 pkt – ocena przedstawionego “wstępniaka” na podstawie kryteriów takich jak: oryginalność, poziom graficzny, kreatywne podejście do tematu,

○     10  pkt – ocena odpowiedzi na pytanie rekrutacyjne,

○     50 pkt - ocena uzyskana w procesie Assessment Center.

20. Przypisanie lokalizacji, w której dany zespół odbędzie rezydencję, nastąpi w oparciu o  decyzję Fundacji, przy czym Fundacja dołoży starań, aby rezydencja uwzględniała zgodność osiągnięć i zainteresowań danego uczestnika ze specyfiką danej lokalizacji, a także jego miejsca zamieszkania.
21. Do każdej z lokalizacji zostaną przypisane po trzy dwuosobowe zespoły. 
22. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 listopada 2017 roku na stronie internetowej programu (http://przygarnijprzestrzen.pl) oraz stronie internetowej Wspólnie – Fundacji LafargeHolcim (http://fundacjawspolnie.pl).
23. W wypadku przedłużenia terminu naboru zgłoszeń, o którym mowa w pkt.  5 niniejszego regulaminu, termin ogłoszenia wyniku naborów, o którym mowa w pkt. 22, ulegnie przesunięciu.
24. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą telefoniczną lub e-mailową.
 

Cel i Przebieg Programu Przygarnij Przestrzeń

25. Celem programu konkursowego jest wyłonienie i realizacja najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla każdej z trzech wybranych lokalizacji.
26. Program konkursowy będzie realizowany w okresie od 10 listopada 2017 roku do 28 lutego 2017 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu na mocy decyzji Fundacji. Realizacja zwycięskich projektów  odbędzie się do końca 2018 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu na mocy decyzji Fundacji. Realizacja zwycięskich projektów jest uzależniona od zgody i współdziałania właściciela terenu objętego projektem.
27. Program odbędzie się w formie konkursu między trzema dwuosobowymi zespołami w każdej z lokalizacji.
28. Program składa się z czterech etapów:
○     trwających 4 dni rezydencji w wybranych miejscowościach, których celem jest diagnoza sytuacji oraz potrzeb społeczności lokalnych oraz opracowanie wstępnych rozwiązań. Każdy zespół pracuje osobno nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania wskazanej przestrzeni dla danej miejscowości;

○     prezentacji wniosków, analiz i wstępnych koncepcji mieszkańcom, przedstawicielowi właściciela lub zarządcy terenu, a następnie Radzie Ekspertów;

○     opracowania finalnego projektu konkursowego i jego prezentacji w lutym 2017 przed Radą Ekspertów, właścicielem terenu lub jego przedstawicielem, i przedstawicielami lokalnej społeczności;

○     przygotowanie projektów budowlanych zwycięskich projektów, przy czym projekty budowlane będą realizowane na podstawie uzgodnień pomiędzy właścicielem terenu a Fundacją.

29. Rezydencje projektowe odbędą się w terminie: 23.11.2017 - 26.11.2017 r.
30. W każdej z lokalizacji wraz z uczestnikami będą obecni tutorzy, którzy udzielą im wsparcia i pierwsi skonsultują projekt konkursowy. Jeden tutor odpowiada za trzy zespoły w danej lokalizacji.
31. Tutorzy pozostaną w kontakcie z zespołami, aż do konkursowej prezentacji, w tym czasie udzielą minimum dwóch konsultacji prac projektowych. Przez konsultacje należy rozumieć: spotkanie, rozmowę telefoniczną, konsultację poprzez e-mail.
32. Na koniec rezydencji tj. 26.11.2017 zespoły przedstawią koncepcje mieszkańcom.
33. W terminie do 3 tygodni od zakończenia rezydencji odbędzie się prezentacja wniosków i koncepcji zagospodarowania przestrzeni Radzie Ekspertów.
34. W trakcie opracowywania finalnego projektu konkursowego zespoły muszą odbyć minimum 2 konsultacje projektu z tutorem.
25. Prezentacja finalnego projektu Radzie Ekspertów i mieszkańcom nastąpi najpóźniej do 28 lutego 2018 r.
36. Podczas prezentacji finalnych projektów Rada Ekspertów, wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz właściciela terenu wybierze zwycięski projekt w każdej z miejscowości.
 

Zawartość i opracowanie projektu konkursowego:

37. Projekt konkursowy musi cechować czytelność i funkcjonalność projektowanego rozwiązania przestrzennego, realność i ekonomika przyjętych rozwiązań oraz musi odpowiadać na problemy zastane w miejscowości objętej programem grantowym.
38. Kosztorys realizacyjny projektu konkursowego nie może przekraczać kwoty 20.000 zł. Ewentualne odstępstwa od tego warunku są uzależnione od deklaracji współfinansowania projektu przez właściciela terenu lub inny podmiot za zgodą właściciela terenu i Fundacji.
39. Praca konkursowa, przed jej prezentacją Radzie Ekspertów, musi zostać zaakceptowana pod względem zawartości przez tutora odpowiedzialnego za daną miejscowość, który potwierdzi też minimum dwie konsultacje projektu.
40. Praca konkursowa musi składać się z:
○     2 plansz (część graficzna) - naklejonych na lekki podkład sztywny 100x70 cm w układzie poziomym,

○     prezentacji multimedialnej,

○     wstępnego kosztorysu.

41. Plansze (część graficzna) muszą zawierać:
○      Koncepcja projektu z rzutami, skala min 1:200 - zależnie od wielkości i zaawansowania projektu,

○      charakterystyczne przekroje w skali umożliwiającej odczytanie rozwiązań projektowych,

○      perspektywy i wizualizacje elementów koncepcji,  

○      ważniejsze elementy w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo - technicznego,

○      wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji,         

○      zagospodarowanie działki,

○      lokalizacja projektu na terenie miejscowości skala 1:500.

42. Prezentacja multimedialna powinna zawierać:
○      wnioski z analiz po rezydencji,

○      zaproponowane rozwiązania koncepcyjne,

○      przedstawienie rozwoju idei projektowej,

○      przedstawienie projektu konkursowego.

 

 Tryb oceny prac konkursowych

43. Oceny projektów konkursowych dokonuje Sąd konkursowy tj: Rada Ekspertów wraz z przedstawicielem lokalnej społeczności i właścicielem terenu, którego dotyczy udział w programie.
44. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
○      atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań,

○      odpowiedź na potrzeby mieszkańców,

○      ekonomika rozwiązań

○      dostępność.

45. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator zawiadomi Uczestników konkursu, którzy zaprezentowali prace konkursowe drogą e-mail, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty prezentacji projektów.
 

Zobowiązania uczestników programu

46. Zakwalifikowani uczestnicy programu zobowiązują się do:
○     aktywnego uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim w związku z realizacją projektu, a w szczególności rezydencją i prezentacją finalnego projektu,

○     regularnego informowania Fundacji o przebiegu prac projektowych: w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca uczestnicy mają obowiązek przesłać status prac projektowych na adres mailowy wskazany przez Fundację.

○     w przypadku braku odpowiedzi na wiadomości od tutora lub przedstawiciela fundacji, przez okres dłuższy niż jeden tydzień, zespół może zostać wykluczony z konkursu, o czym organizator poinformuje zespół drogą mailową.

○     przygotowania w nieprzekraczalnym terminie 10 lutego 2018 roku finalnego projektu wraz z szacunkowym kosztorysem jego realizacji nieprzekraczającym 20 000 złotych, a także prezentacji projektu Radzie Ekspertów. W przypadku gdy zgodnie z pkt 38 zostanie zapewniony  wyższy budżet na realizację projektu, uczestnicy programu przygotują kosztorys dostosowany do budżetu przeznaczonego na realizację inwestycji w danej lokalizacji.

○     zwycięskie zespoły uczestników zobowiązują się do współpracy z przedstawicielami Fundacji, Rady Ekspertów, właściciela terenu oraz przedstawicieli lokalnej społeczności w celu przygotowania projektu budowlanego i finalnej realizacji projektu.

○     współpracy w zakresie promocji projektu i jego wyników w mediach tradycyjnych i elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych,

○     przesłania biogramu oraz zdjęć do wykorzystania na stronie internetowej projektu.

 

Postanowienia końcowe

47. Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim zapewnia uczestnikom:
○     realizację zwycięskich projektów,

○     animację działań ze społecznością lokalną, przedstawicielami samorządów i środowisk twórczych wraz z zapewnieniem środków niezbędnych do jej przeprowadzenia,

○     wsparcie merytoryczne ze strony tutorów, którzy będą uczestniczyć rezydencjach projektowych,

○     wsparcie przedstawicieli Fundacji oraz Rady Ekspertów,

○     poprzez udział w programie “Przygarnij Przestrzeń” fundacja zapewnia wsparcie młodych projektantów w budowaniu portfolio, zdobywaniu doświadczenia i nowych umiejętności oraz promocji ich dokonań twórczych,.

○     zakwaterowanie podczas rezydencji oraz prezentacji finalnego projektu,

○     zwrot kosztów podróży na miejsce odbywania rezydencji (tylko na terenie Polski),

○     zwrot kosztów podróży związanej z prezentacją finalnego projektu (tylko na terenie Polski).

○     Wyeksponowanie projektów zrealizowanych w ramach rezydencji, które doszły do ostatniego etapu konkursowego, lecz nie zostały wybrane do realizacji, na stronie internetowej Fundacji.

○     Ubezpieczenie uczestników podczas trwania rezydencji

48. W przypadku braku dotrzymania terminów związanych z wykonaniem zadań przez uczestników na różnych etapach trwania programu, Fundacji przysługuje prawo do wykluczenia uczestnika z programu po uprzednim mailowym poinformowaniu. W takim przypadku uczestnik ma obowiązek zwrócić koszty związane z jego udziałem (koszty rezydencji, w tym koszty zakwaterowania i podróży) w terminie jednego miesiąca od dnia wykluczenia.
49. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w programie na każdym etapie jego trwania z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny fundacji. W takim wypadku uczestnik ma obowiązek zwrócić koszty związane z jego udziałem (koszty rezydencji, w tym koszty zakwaterowania i podróży) w terminie jednego miesiąca od dnia wypowiedzenia udziału przez uczestnika na konto fundacji .

50. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Fundację autorskie prawa majątkowe do wszelkich prac i projektów wykonanych w ramach programu „Przygarnij przestrzeń”, objętej przedmiotowym regulaminem, zwanymi dalej Utworami, z chwilą wydania ich Fundacji lub dokonania ich prezentacji.

51. Fundacja ma prawo do wykorzystania Utworu na następujących polach eksploatacji:

○    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

○    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których go utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

○    w zakresie rozpowszechniania Utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

○    adaptacji Utworu na użytek realizacji w postaci inwestycji budowlanej, w tym modyfikacji związanej z potrzebami realizacji projektu budowlanego wykonanego w oparciu o Utwór.

○    udostępniania osobom trzecim i realizacji inwestycji w oparciu o Utwór.

52. Uczestnik zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

53.  Nadesłanie zgłoszenia uczestnika do udziału w programie „Przygarnij przestrzeń”  oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

54.  Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu.

55.  Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim

PATRONI PROJEKTU
PATRON HONOROWY